thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Đối với một công ty/doanh nghiệp, báo cáo tài chính là công việc bắt buộc phải thực hiện định kỳ hàng quý và hàng năm. Báo cáo này nhằm đánh giá quá trình kinh doanh của công ty/doanh nghiệp đó trong thời gian nhất định. Thuyết minh báo cáo tài chính là công việc vô cùng quan trọng trong quá trình lập báo cáo tài chính, được quy định tại thông tư số 200/2014/TT-BTC. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thuyết minh báo cáo tài chính cũng như cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel nhé.

thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Tìm hiểu thuyết minh báo cáo tài chính là gì?

Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận vô cùng quan trọng của báo cáo tài chính. Thuyết minh báo cáo tài chính được lập ra để giải thích, bổ sung thêm các thông tin về tình hình hoạt động, tài chính của công ty/doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Căn cứ vào thuyết minh báo cáo tài chính, các nhà đầu tư sẽ hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động, lợi nhuận mang về của doanh nghiệp.

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính được Bộ Tài chính quy định trong thông tư số 200/2014/TT-BTC. Theo đó các công ty/doanh nghiệp cần công bố các thông tin một cách minh bạch và rõ ràng nhất. Tuy nhiên, mỗi doanh nghiệp đều có những bí mật thương nghiệp riêng. Bởi vậy, người lập thuyết minh báo cáo tài chính cần có sự nhạy bén để đảm bảo những bí mật đó cũng như cách duy trì để phát triển công ty.

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập nên dựa trên cơ sở nào?

thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập dựa trên các căn cứ cụ thể về chứng từ kế toán hay tình hình thực tế của doanh nghiệp, cụ thể:

 • Bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo hoạt động kinh doanh và bao cáo hoạt động lưu chuyển tiền tệ trong năm.
 • Các chứng từ kế toán liên quan: Sổ kế toán tổng hợp, sổ/thẻ kế toán chi tiết.
 • Thuyết minh báo cáo tài chính được lập từ kỳ trước.
 • Tình hình thực tế của doanh nghiệp trong thời điểm báo cáo.

Thuyết minh báo cáo tài chính được lập dựa trên nguyên tắc nào?

Để lập thuyết minh báo cáo tài chính đúng quy định pháp luật và phù hợp với tình hình/chính sách của doanh nghiệp, chúng ta phải tuân thủ các nguyên tắc sau:

 • Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời của báo cáo tài chính hàng năm hoặc định kỳ. Bản thuyết minh phải đúng quy định của chuẩn mực kế toán và hướng dẫn theo thông tư số 200/2014/TT-BTC.
 • Bản thuyết minh tài chính cần được trình bày những nội dung như: Các thông tin cơ sở để lập báo cáo tài chính, chính sách kế toán cụ thể được chọn áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng. Trình bày các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính. Cung cấp thông tin bổ sung chưa có trong báo cáo tài chính nhưng nhưng lại cần thiết cho việc trình bày tình hình tài chính của doanh nghiệp một cách trung thực và hợp lý nhất.
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính cần trình bày một cách có hệ thống, sắp xếp các hạng mục theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của công ty/doanh nghiệp.

Cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Thông tư 200/2014/TT-BTC. Quy định mẫu thuyết minh báo cáo tài chính file excel có mẫu như sau:

thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel

Theo đó, thuyết minh báo cáo tài chính cần có những nội dung căn bản sau:

 • Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp: Bao gồm 7 hạng mục cần nêu rõ như: Hình thức sở hữu vốn, lĩnh vực kinh doanh hiện có của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh và chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường, đặc điểm hoạt động trong năm, cấu trúc doanh nghiệp, khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính.
 • Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Nêu rõ kỳ kế toán bắt đầu từ ngày tháng năm nào đến thời điểm ngày tháng năm nào, đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán là gì?.
 • Các chuẩn mực về kế toán và chế độ kế toán đang được doanh nghiệp áp dụng.
 • Các chính sách kế toán áp dụng: Nêu rõ nguyên tắc kế toán đã và đang áp dụng cho doanh nghiệp trong kỳ kế toán.
 • Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán: Gồm có 30 chỉ tiêu. Trình bày càng chi tiết, nhà đầu tư càng hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động, lợi nhuận mang về của doanh nghiệp.
 • Thông tin bổ sung cho các mục được trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Gồm có 11 chỉ tiêu, liên  quan đến doanh thu, các khoản giảm trừ, thuế…
 • Thông tin bổ sung cho các mục đã được trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Gồm có 4 chỉ tiêu về các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai, các khoản đã vay và số tiền đã trả.
 • Những thông tin khác: Trong phần này, doanh nghiệp cần trình bày các thông tin quan trọng khác (nếu có) ngoài những thông tin ở trên. Mục đích của phần này nhằm cung cấp thông tin mô tả bằng lời hoặc số liệu cụ thể giúp cho người sử dụng hiểu Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý.

Trên đây là những thông tin cần biết về thuyết minh báo cáo tài chính và cách lập thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200 file excel. Báo cáo tài chính là công việc quan trọng của doanh nghiệp, thuyết minh tài chính lại là căn cứ để giải thích báo cáo tài chính một cách cụ thể và rõ ràng nhất. Từ đó, chủ đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình của côngty/ doanh nghiệp và có những quyết định hoặc kế hoạch phù hợp. Đây là công việc quan trọng. Bởi vậy, người lập phải có sự quan sát nhạy bén, tỉ mỉ và chi tiết, đồng thời hiểu rõ tình hình thực tế của công ty để đưa ra bản thuyết minh báo cáo tài chính phù hợp. Hy vọng bài viết này sẽ có ích cho các bạn trong các công việc liên quan. Chúc bạn thành công!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây